Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Biz, BimSA Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Şirketimiz, Kanun kapsamında ve Kanun’a uygun şekilde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’un izin verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Bizimle sair kanalar üzerinden paylaşılan kişisel veri niteliğindeki bilgileriniz veya web sitelerimizi kullanımınız sırasında kullanılan cookie’ler (çerezler) vasıtasıyla üretilen veriler, sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, hizmetlerimizi geliştirmek, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, hizmetin sunulması için zorunlu olan yükümlülükler ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sorularınızı yanıtlamak için sizinle iletişime geçmek, hizmete özgü profil alanlarına erişmek, işe alım başvuru ve araştırmalarını desteklemek, bizim ve bağlı şirketlerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen, denetleme raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verileriniz Kanun ve yürürlükte olan sair mevzuata uygun olarak; hizmetlerimizi sunabilmek için hizmetlerinden yararlandığımız veya işbirliği içinde olduğumuz taraflarla, gerekli denetleme ve raporlamalar için bağlı ortaklıklarımız ve iş ortaklarımızla,  ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi merciler gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, internet sitelerimiz, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları vb. sair kanallarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kanun ve yürürlükte bulunan sair mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilerini bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme,
  • Düzeltme, silme ve yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize  bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi “Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Merkezi D Blok Kat:3-4 Kavacık Beykoz/İstanbul” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.